>917595..918296
MSKIYGYCRISTIKQNIERQHRNILNAYPNATIVDEVFTGTKIYGRKEFNKLLGIVNEGD
IIVFDSVSRMSRNADEGFVVYEDLFNKGIELVFLKEQHINTNTYKKALTNNISLTGTNVD
FILEGINKYLLALAKEQIKLAFIQSEKEVTDLHQRTKEGIETARLNGKQIGQKKGTKLIT
KKSIVAKEQIKKYSTDFNGTLKDVEVMKLIGLARNTYYKYKKEIINETENQSI