>2270345..2271661
MSIIKNIKEKDERLDKIIKQILNIKDDNISFSKDAVSKKKIHGRMANVFTGVLTYKIDCC
PLCGFKNIIRHAYKDSWIQLIPYQEVPTYLHLFKQRFLCKDCRHTFSANTYYVAENCYIA
QPLKFAIAVDLKKKVSMKDIAKSYSVSSKTVERVLDSFFEEPRLKPNYLPKHLLIDEFKG
TSDCEGAMCFIISDADTGKIVDILDDRRNFKLQAYFMHFSFEARKRVTHIVMDMNAAYGA
ITKIIFPKAQVSIDRFHVIQQLTRAINKQRIQAMNQLKKSNPQAMKDYRKLKKYWRTILK
KNAKINYTSFKQYPLFQRKYMTESEVLDYLLSVNSQLRESYEVYQDLLTAFDAKDFKTFF
EIINDLPATLDTRFKKAILYLNKHKKAIINSLKFPYSNGKLEGKNNLIKVIKRIAFGFRT
FRNLRKRVMIQQNLCEII