>103025..103222
MSGQVLFNTVDVVYEAGYDNVPEQIKLGIMRHVSALYKNRESEVSSHLSEVKKVYSPFRE
PKVVL