>220355..220531
MSEYALYQGDVFITLGTLAEISKETGIAERMLKYYTFASTQRRNPNGRAVVKIEVDDE