>681633..681959
MRYDTEVTFVIEKDGYYDPELGEHVEPTLDEKIKLANVTDLGTDRSKVLFGDIKQGAKVI
RLLRPYTKEW