>106590..106931
MRTKYTKVKKMWADMGYQGRNLKNHIKEEYDIDIEIVKRPPCRFWVHKDTPPELLPTREQ
GFKVQPRRWVVERTFAWVNRNRRLSKEYDLLTTSTENFIYLAMSRVMLKREYA