>1005964..1006233
MRSTKEKAIQLIHIAKHKLRMDELSYRMLLNELTGKNSTKQMTIMQLIKVLEAMENKVFK
KTTKRHHSPTTENAKVNSLIAHKICSIWI