>1512240..1512386
MRRIKVIYGDGTTERYCVNVSYAEALELARRQARKQGTYVRGFSCVRV