>complement(16995..17279)
MRQLYVYLPMSCIGLVMDEQFKDAVDMDNGYKLGVLSSKQLEGLKNSAELFGYRVVEKNQ
EEILADMQNQVNDIFLCEYDLAVRIHSHLVGDLL