>75950..76147
MRPYSFNDFKYICYIEGRDKAVEKLFTYLFETRKLKALQRRIKKNEMDLRTIYDEYTQHQ
SIVNN