>673309..673533
MRNYWYVSLSNKYPQPNADDPIRVVQSVQIKKKYSIVEMTREATPNEIDKCKLIYCGHGY
FSEQNIQTNI