>complement(3626201..3626440)
MRLINRSKQSPLGRRACDVALAAHHEKFGDYGRQKHVTNYTVVVDGVKVPVEVVNRATSY
VATAMIGVRKLRNLPAQAN