>106099..106479
MRKKYPTDLSEREWARIEKHFRVSYKKGGRPPKYSKREILEAIFYVLRTGCQWRYLPNDF
PLWKTVYEQFRQWKKQGIFEKMNYEITKYSRRKIGRNEQPSACIVDCQSVKTTEKGGSKA
MMEVKK