>4518237..4518953
MRFYRPLGRISALTFDLDDTLYDNRPVILRTEQEALTFVQNYHPALRSFQNEDLQRLRQA
VREAEPEIYH