>5762..6196
MREMNYGLSGYLAPDGIFYECDYGKHGELAKKLIEKYQVNYTMDYNEMATKGEFLKFGTY
PWTGKEGCNGCHVFKSLFHPLTNKQTIWIMENMNKLTDKQRFELKVSLEQEEMVRKKLAI
ERARNAEKIQVSYRAGTRLSAVGV