>2738381..2739028
MQSTNETQTKETQAPQGWKLDRKGRLVQEANIDPYDIEMDAFVMKHVKKALEIQALLRDF
KKEVYEDCCAFQELIAEKYDTKIGGSKGGVSFTSFDGKKQIRICVQDRLVLGPELKVAEK
LLKECGNEWAQDSRREVKPFIDDAFETDKEGSISVSKVLGFRRKYKNISDDPRWVNSMEA
IGDAIQVVGSKTYLNFKERNSEEKYINIPLDIAKL