>complement(5429..5770)
MQSIAEKETYHLPTEHLQVFNVIKNTSNKYITKTKILNQLGYEYNSSNERWLRRVINSLV
YDYGYPIGCSYKPSERGYYIITTEQEKQQAMRSIKKLADGSMKRYEALKRIKV