>1644133..1645686
MQRKTILDPDKGINKYLPKDLIPDTAWSDGNNVLFGVGYVEKAQGWQKFIATQLDGPIMA
IDNYYKFNGDSFLMIVTTKRVYYYNPVTNNVVDITGATPLNGTVDNPVFTETAQDLFIIT
NGIDPIKYWDGVSATIADLPGLTDCVGGVTSVRAKSLVFFQNFLVLFNTIENGNNCPQRL
RWSQLGDIQKWKNNADGSGQAGFGDLTDGIDLGQRLVPLGNYLVAYKERSIQVLSYVGGD
LIWDKRPAIFGTGLLAPKAIMDLGDEHIFIGPDNIYSFDLIEPKIAGDDIAKEFFRILDP
AKAHMTTAFFVEEVPECWFAFVSVNSPNGYHDKAIVYNTDTKAWSIRDMPMTAFGYYNLK
DDPIWDTDEGTWDSDDSAWDSSTNLANAPINLGGDAQGYVYVFGGNSKDGADLSFNITSK
LFDLDEPFRLKRLKRIQLMVSREGPYNLLVKVGTADNVDEPIKWYGPYNMNLDVTKPPWV
DVDITGRYFCVEFSTLKKDEPVRITGYVLYYDIRGVV