>441220..441462
MQDIMLFGEGWNGEVRSIEQGLRRLNLIPHRKDPHLREAIFEVIDYYSDNGDMYLVGYIG
NEPLMEDIEEAIMRQKPKPI