>complement(1147202..1147564)
MPYIGLTGSYRYEDFELGGTFKYSGWVEASDNDEHYDPGKRITYRSKVKDQNYYSVAVNA
GYYVTPNAKV