>1688630..1689310
MPVNGFGVYITDYSTNRTVELPVNPSELTLKYETDDKSETIVNLGEINRVGNMKLVSLSI
DSVFPKKHSS