>1641705..1642385
MPVNGFGVYITDYSTNRTVELPVNPSELTLKYETDDKSETIVNLGEINRVGNMKLVSLSI
DSVFPKKHSS