>828997..829170
MNYILNKNKKVSLAELMNQQPHWYLEELQEHLIKYLDTNGLNDTKKLIKQTIKEWKK