>1555151..1556608
MNTSHVRVVTHMCGFLVWLYSLSMLPPMVVALFYKEKSLFVFFITFVIFFCIGGGAWYTT
KKSGIQLRTR