>2799182..2799871
MNTQYLQYVREQLIVATADLSGATKGQLEAWLEHAQFDTGTYKRKKPRILDEVTGRMITL
DNPPISGKQSYAKGSSIALVSQVEFSTSSWRRAVLSLEEHQKAWLLWSYSESVRWEHQVT
ITQWAWSEFKTLLGTRKIAGKTLERLKKLIWLAAQDVKNELAGRKTYEYQELASLVGVTS
KNWSETFTERWVAMKHIFLQLDSQALLLLTKTRSKQKTTFSQQDIAKLD