>578543..578989
MNRVQLIGRMTKDPELRFTPGNGKAVANFSIAVEDGFGDNKKAYFINIVVWGKSAEALAN
YTHKGSKIAVSGKLTVRDYEAKDGTKRYATEVVADMYGGIEFLDNKNDNNQSNVGSYSNE
YLAPQNNSFYGENFDADITPVDDGDMPF