>5417723..5417998
MNRTLDATAAILGMKPRAFRAKLREIGVLTQAGELAPKHHDQGYLYADPRSRWNKNIQAY
SHYAVVMVKE