>2102862..2103248
MNPLIPIAQMLNDAGVATLGQNLFINMMPISVTNGILLRNPINGTKIDHELKGHYNTEFK
VIVRTTNYET