>1658162..1658383
MNNEQPNYYSILTANVRYDRELKANEKLLFSEITALANKSGYCTATNNYFANLYGKSKTT
ISNWINHLKE