>1618899..1619804
MNNEQPNYYSILTANVRYDRELKANEKLLFSEITALANKSGYCTATNNYFANLYGKSKTT
ISNWINHLKE