>1978064..1978339
MNLRDYLKEKHITQLQFGKLTGLSQVHVSRVLGGYERFSPEKALRVAEVTNFEVTPHELR
PDIYPNPTDGLPVGFKANTPNASELIHENQA