>1240625..1241995
MNKTVGVVIPIYNVEKYLKECLDSVINQTYKNLQVILVNDGSTDENSFNIAKEYTLKDER
FILFDKKNGGLSSARNVGIEYFSGEYILKNKTQILETNPLIEFNIEGNNPYEIYTVYKSY
KAFHTTKDFYPSIDYIIFLDSDDFWELDCIEECAKRMNGVDVLWFDYKFLNKNKTTQMEI
YNYTKEQIITPLQWLKRTREIGNYLFWYAWQGMIDFTFLQKINIKFINQIIHEDHHFGIA
LFSITDNIYIYPEKKYIYRFRESSISNQKQYSINTNSYLYALYIEFDKNTYELKRYQMSM
NWIFTCLELIKVLKYNSNNEISILVEQTFLPTLLDRTLIIFFIDKDPLLLKNKLQELKDY
FEKFHLSGAECLKYQLSYRLGQFVLSNYRSLRGLIKIVLNAKKMILNIQKEQELFQETIK
NYPFIVFSSSSEDLESRKIKKHYSYRLGKFLKIILI