>4845631..4846215
MNKTEKRELLSSALEIRELENGLRTISGYAVKWEMKSVTMGYWQRFKEQFKKGAFTESLT
QDDQLALWSHDTSQVLGRTKNGTLRLFEDEIGLRFELDLANTTLGNDTYETIKRGDVDGV
SFGFQMVKEEWDESDPDNVVRSVTKAKLLEISPVAFPAYPDSQVSARSHDPYKQFVKERN
QKELRKKLILKTYL