>952000..952800
MNKSRFISCVILIFALILVLFTPNVLAESQPDPTPDELHKASKFTGLMENMKVLYDDHYV
SATKVKSVDK