>complement(1213227..1213760)
MNKQELIGILEGLEGDSFIEKYNEGYDQAVRACLIAVKQLDEPKKVVVPKFVANFIEDGK
HYDKIAFLVHQKYLGINSLMRECPVKDWLMSVDYETVLSLVNGYEVEKEQLYYVSFGFDR
FLIKGDCKTTTGEDFIWIEVWECIENEGFEDLVKFTEQEIKAIDERYWPFAVQVVEE