>4185666..4186694
MNKFKQHYATVSRDYGIILPGAQAYLPPEYAADYGLAMDAQPALVTAANSGIPAYFTNYV
EPELIRVLVTPMKASQILGETKKGDWTTLSAQFPIAESAGEVSSYGDYSNNGIVTSNVNW
VPRQSYHFQTFTRWGERELDMYGAARIGWAAELNVASALTLNKFQNKSYFYGIDGLANYG
LLNDPSLSAPITPDTVDGKLKWDDKDGQGVYDDVVKLFKQLVKQTNGHIERTDKMKLCMS
PLAEVNLTKTNQYKVNVSDLLAKNFPAMTIETAVEYTSDAGELVQLIAERLGEQDTGYCS
FTEKMRAHAVVTESSAWKQKKSAGTWGAIIRQPLAYAQMLGV