>2802732..2802938
MNKEQSADDPSVDLIRVKNMLNSTISMSYPDVVIACIEHKVSLEAFRAIEAALVKHDNNM
KDYSLVVD