>5266366..5267037
MNIYERIDGSKYRNIWVVGDLHGCYTNLMKKLETIGFDTKKDLLISVGDLVDRGTENVEC
LELITFPWFRAVRGNHEQMMIDGLSERGNVNHWLLNGGGWFFNLDYDKEILAKALAHKAD
ELPLIIELVSKGKKYVICHADYPCDKYEFGKPVDHQQVIWNRERISNSQDGIVKEIKGAD
TFIFGHTQAVKPLKFANQMYIDTGAVFCGNLTLIQVQGEGAWA