>complement(2206315..2206980)
MNIYERIDGSKYRNIWVVGDLHGCYTNLMKKLETIGFDTKKDLLISVGDLVDRGTENVEC
LELITFPWFRAVRGNHEQMMIDGLSERGNVNHWLLNGGGWFFNLDYDKEILAKALAHKAD
ELPLIIELVSKGKKYVICHADYPCDKYEFGKPVDHQQVIWNRERISNSQDGIVKEIKGAD
TFIFGHTPAVKPLKFANQMYIDTGAVFCGNLTLIQVQGEGA