>3285993..3286658
MNIYERIDGSKYRNIWVVGDLHGCYTNLMKKLETIGFDTKKDLLISVGDLVDRGTENVEC
LELITFPWFRAVRGNHEQMMIDGLSERGNVNHWLLNGGGWFFNLDYDKEILAKALAHKAD
ELPLIIELVSKGKKYVICHADYPCDKYEFGKPVDHQQVIWNRERISNSQDGIVKEIKGAD
TFIFGHTPAVKPLKFANQMYIDTGAVFCGNLTLIQVQGEGA