>3087903..3088256
MNILVVEPGKRPYAKEISGELESLQQTVGGYIQAIYPFDDPVALVCEEEALYHPEQKWNR
PIKGYGVIKG