>3697934..3698194
MNIKYALHATFGKPIIPVSAICEDFFGCRVKTANERIRAHTFPVPAFRLTDKNSGDYFVN
VDDLADYITEQQTKAKAEWNQVHSTH