>1553986..1554633
MNGGENVARKKYPEAVETGQRIRLARIEKGLSMEQLGGKLSPPASKGAVSNWENGYNLPN
NTRLKQLSKV