>2282073..2282651
MNFAAQYQGKNDRTDVTEANGDGFGFSTTYEYEGFGVGATYAKSDRTDGQVAYGKSKFNA
SGKNAEVWAAGLKYDANNIYLATTYSETQNMTVFGNNHIANKAQNFEAVAQYQFDFGLRP
SVAYLQSKGKDLGVHGDRDLVKYVDVGATYYFNKNMSTFVDYKINLIDDSKFTKTAGIDT
DDIVAVGLVYQF