>1449701..1449856
MNEYVTHGQLVEIIELFDHLSMLNAILVIIFYDLFRSGIRMLCDYLNKETE