>3757..4626
MNEIKLEYDTQVSVIWYGTLDSRSFKQFSQPKWSELVNRLSIPQNNTNKYARGVAVYGDM
KDDTDENGNEYKKYRKDGNVIYRDVLVLDYDDITKLRLLHDAITETLKGVSWMYHTTFNH
RTESPRVRLYIALNEHISADEYRKYTKVLANKIGHPVDEGSFQPSRAMALPVYIKGKYPF
LYKYNDAPILDTKTLNQWCDKYREKHKELTKFKYPKRRDNDFWKSIAFGVSTGNRNQTLT
SLIGVLLNRRVPDPLVYAYCYMWNENCKPPLSSREFNATFESIYKREHQ