>4424034..4424249
MNEAQIIYYDLLPDYTVSVLVKGCDEWDLLKSMSHLESWASSQFASYELVSITNTTVEQR
INMGVFDDYCN