>320416..320601
MNDPQLKNHLEQARKEYQKLNKAILENDTPTLLLNYGCLKNANNRLNQLAFFLNHIEWKD
V