>43306..43473
MNDNIKKAGNEIIKELEISFNPYTRVVITVDGVRIVEDLAFEPLRVSSDTTDTKQ