>2198731..2198847
MNDKYLMLKKPLDRITNTQSILNRTFIFDKHIMFSTIS